«در کتاب راهنمای فرزند پروری موفق نوشته دان دینک میر گری مکی و دان دینک میر مطلبی خواندم که به نظرم خیلی جالب آمد. به طور خلاصه برای شما عزیزان می نویسم .»

بسیاری از والدین تصور می کنند به فرزند خود اطمینان خاطر می دهند، حال آنکه فقط آنها را تحسین و تشویق می کنند. اما چه بسا که تحسین، دلسرد کننده باشد یعنی تأثیری متضاد با اطمینان داشته باشد.

تحسین نوعی جایزه است

تحسین و تشویق نوعی جایزه است. کودکان ممکن است از راه رقابت و برنده شدن یا با مقایسه شدن با دیگری جایزه به دست آورند. تحسین کودک توسط والدین، همان ارزشمند قلمداد شدن از جانب والدین است.

تحسین چه چیز را می آموزد؟

کودکان یاد می گیرند که با تحسین شدنشان،دیگران را خوشحال کنند. هیچ اشکالی ندارد که بتوان دیگران را خوشحال کرد، اما تکرار تحسین ها این باور را در کودکان ایجاد می کند که وظیفه دارند دیگران را خوشحال کنند و تصور می کنند که این تنها راهی است که می توانند درباره احساس ارزشمند بودن خود به شک بیفتند. حتی ممکن است تا آنجا پیش برنند که فکر کنند که این تنها راهی است که می توانند احساس ارزشمند بودن داشته باشند.

کودکان این را هم یاد می گیرند که بیشتر و بیشتر تحسین بخواهند. وقتی آنها را تحسین نکنند، ممکن است نگران شوند و درباره ارزشمند بودن خود به شک بیفتند. حتی ممکن است تا آنجا پیش بروند که فکر کنند تحسین نشدن یعنی انتقاد شدن!

اطمینان خاطر دادن نوعی هدیه است

اطمینان خاطر دادن والدین به کودکان باعث می شود آنها به خاطر هر آنچه هستند و هر که هستند، احساس ارزشمند بودن نمایند.این کار به آنها دل و جرأت می دهد خودشان رابپذیرند و احساس لیاقت پیدا کنند. این امر عزت نفس آنها را پرورش می دهد.

در تحسین، واژه هایی به کار می رود حاکی از قضاوت و داوری

(چه کودک خوبی هستی!) با این حرف ساده که نمی شود زندگی کرد. با شنیدن این حرف ممکن است کودک فکر کند: (آیا باید همیشه خوب باشم ؟) اگر خوب نبودم چی، آنوقت بد هستم؟ آیا وقتی کاری را که پدرم می خواد انجام نمی دهم، باز هم آدم با ارزشی هستم؟

زبان اطمینان خاطر بخشیدن

اطمینان دادن، زبان خاص خود را دارد. نمونه های این زبان را ببینید:

- متشکرم، کمک بزرگی کردی.

- من به قضاوت تو اطمینان دارم.

- کار دشواری است. اما فکر می کنم که تو از عهده اش بر می آیی.

- در آن مود خوب کار کرده ای.

- در محاسبه اعداد اعشاری داری روز به روز بهتر می شوی.

- تو از عهده انجان آن کار بر می آیی.

«به طور خلاصه می توان گفت به جای تحسین و تشویق بهتر است که از روش اطمینان خاطر دادن به فرزند خود استفاده کنید.»