اوول غیر فعال، مانند آن که بر اثر ورود اسپرماتوزوئید برق زده شده باشد، ناگهان با شدتی هرچه تمام تر به فعالیت می افتد و همه ی قدرتی که برای تولید یک انسان دارد به کار می برد. ما از صورت یک اوول کوچک گرد به جانداری تبدیل می شویم که سر و تنه و نیز دم دارد، قلبی دارد که می زند و خونی که جریان دارد. طی ماه اول تقریباً همه ی اعضایی که در سرتاسر عمرمان به کار می آیند شروع به تشکیل شدن می کنند. در پایان این ماه اندازه جنین 6 تا 10 میلیمتر می باشد. ده روز پس از لقاح از طریق آزمایش خون حاملگی مشخص می شود و سه هفته پس از لقاح با تهیه یک تست حاملگی از داروخانه خودتان می توانید تست حاملگی را انجام دهید.

در ماه دوم وزن جنین در حدود یک گرم و طول قد او در حدود 5/2 سانتیمتر است. اندامها شروع به مشخص شدن کرده اند، بازو ، آرنج، ساعد، دستها، ران، ساق پاها کم و بیش دیده می شوند. در این موقع قسمتی که قبلاً به شکل دم دیده می شد از بین می رود.

 در سه ماهگی وزن جنین 30 گرم و طول قد او 5/7 تا 9 می باشد، اندامها کاملاً تشکیل شده و تشکیل بافتها آغاز می گردد، گوش خارجی دیده می شود. چشم تقریباً کامل شده ولی پلکها هنوز بسته است. ناخن ها شروع به شکل گیری می کند. اندام های تناسلی ظاهر می شود ولی تعیین جنسیت مشکل است. ضربان قلب جنین را با وسایل مخصوص و دقیق اولتراسوند می توان تشخیص داد.